facebook

Beiaard 16, 4876 CL Etten-Leur    bel confident tandartsen 076 501 6052

  • Tandarts Zoeken Etten Leur Rijsbergen
  • Tandarts Advies Etten Leur
  • Tandartspraktijk Confident Tandartsen Etten-Leur
  • Home
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Huisregels Confident Tandartsen


Om een optimale service te kunnen garanderen, is het onontbeerlijk om een aantal regels af te spreken waaraan zowel u als wij ons dienen te houden. Daarom vragen wij u de volgende punten aandachtig door te lezen.


Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst(en) tussen de mondzorg verlenende zorgaanbieder (hierna: ‘Confident tandartsen ’), daaronder begrepen diens werknemers en medewerkers, en de patiënt Zij worden voor of bij het sluiten van overeenkomst(en) aan de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld en worden op verzoek toegezonden.

Derden

Confident tandartsen is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Confident tandartsen  zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. Confident tandartsen  is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

Kosten en betaling

Wij verzoeken u om uw legitimatie aan de balie assistente te tonen bij uw eerste bezoek. Nieuwe patiënten vragen wij om de eerste nota’s van behandelingen direct aan de receptie te voldoen. Later kan dit op rekening. Dit geldt niet voor kinderen onder de 18 jaar.

De kosten van behandeling, inclusief de kosten van techniek en materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel of gedeeltelijk kan declareren bij een zorgverzekeraar en of deze kosten aan de patiënt worden vergoed. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger(s).
Confident tandartsen  berekent, tenzij anders door hem aangegeven, de kosten van behandeling en  hanteert de standaardprijslijst welke is vastgesteld door de NZA, die in de praktijk van Confident tandartsen ter inzage ligt. Wijzigingen van de standaardprijslijst worden voorbehouden. De actuele prijslijst vindt u op onze website.
Onze nota’s worden verzorgd door Infomedics. Voor alle vragen hierover, verwijzen wij u graag naar: www.infomedics.nl. In geval van achterstand van betaling, zien wij ons genoodzaakt de verdere tandheelkundige behandelingen stop te zetten, totdat de betaling van de openstaande nota’s en de daarbij behorende eventuele extra kosten zijn voldaan. In het vervolg dient u nieuwe behandelingen direct in de praktijk af te rekenen. Ook pijnklachten worden alleen tegen directe betaling behandeld.

Overschrijding betalingstermijn

Als de patiënt niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de patiënt steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist en zijn de verschuldigde bedragen terstond opeisbaar. In dat geval is de patiënt aan Confident tandartsen  de wettelijke rente verschuldigd over de periode van het verzuim, alsmede alle kosten die Confident tandartsen  moet maken om zijn vordering te incasseren, waarbij de wettelijke buitengerechtelijke kosten worden gehanteerd onverminderd het recht van Confident tandartsen  om de volledige schade te vorderen. Bij betalingsachterstand is Confident tandartsen  gerechtigd verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling.

Afspraken annuleren en/of verzetten

Afspraken dienen – indien noodzakelijk wegens overmacht – uiterlijk 2 werkdagen voor de behandeling telefonisch te worden geannuleerd. Het is niet mogelijk om een afspraak per mail of via het contactformulier op deze website te annuleren of te verzetten.  Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak zal Confident tandartsen  de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening brengen. Dit geldt ook indien u een afspraak vergeet.
Indien u vaker dan 3 maal zonder bericht afwezig bent gebleven, zullen we ons helaas genoodzaakt zien u als patiënt uit te schrijven.
Indien u te laat komt kan het zijn dat de afspraak noodzakelijkerwijs moet worden ingekort, of zelfs geheel geannuleerd.

Confident tandartsen  behoudt zich het recht voor een afspraak tijdig te verzetten. U bent zelf verantwoordelijk om de juiste adresgegevens en telefoongegevens aan ons door te geven, zodat wij u tijdig kunnen bereiken wanneer er wijzigingen zijn in uw afspraak of behandelplan.

Behandeling en informatie

De tandarts zal steeds zijn uiterste best doen om zich te houden aan de geplande timing t.o.v. de patiënt. Aangezien er zich onvoorziene complicaties kunnen voordoen bij vrijwel elke medisch behandeling, zal dit niet altijd mogelijk zijn, en doen wij een beroep op uw begrip in deze zeldzame situaties.

Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkundige behandeling die een bedrag ter grootte van 150,- euro (zegge: honderdvijftig euro) of meer aan kosten met zich meebrengt, wordt de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk en/of digitaal een prijsopgave aangeboden, Deze prijsopgave omvat: een beschrijving van de door Confident tandartsen uit te voeren prestaties voor de betreffende behandeling, het per prestatie in rekening te brengen tarief, alsmede de te verwachten materiaal- en techniekkosten. De materiaal- en techniekkosten worden vastgelegd op basis van nacalculatie, omdat Confident tandartsen  daarvoor afhankelijk is van derden. Indien voorafgaande verstrekking redelijkerwijze niet mogelijk is, dan is Confident tandartsen niet gehouden tot het verstrekken van genoemde voorafgaande schriftelijke en/of digitale prijsopgave.
De tandarts zal, in samenspraak met u, een zo optimaal mogelijk behandelplan uitwerken. Indien de patiënt, om de een of andere reden, een voorgestelde behandeling niet wenst, zal dit worden opgetekend in uw patiëntendossier. De patiënt is volledig verantwoordelijk voor zijn of haar afwijkende keuze van behandeling. Daarnaast verwachten wij een wederzijdse motivatie om het gebit in optimale conditie te krijgen en te behouden.

Bij noodzakelijke wijziging van het behandelplan als gevolg van onvoorziene complicaties tijdens de behandeling die overschrijding van de begroting tot gevolg hebben, zullen de in rekening te brengen kosten naar rato van de onvoorziene kosten bij de patiënt in rekening worden gebracht. Tijdens het bespreken van het behandelplan worden voor zover mogelijk worden tevens de te verwachten gevolgen en risico’s voor de gezondheid van de patiënt en andere methoden van behandeling die in aanmerking komen gemeld.
De patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die Confident tandartsen  naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig ter beschikking te stellen. Wijzigingen in geval van gezondheid, medicijn gebruik, adres of verzekering dienen zo spoedig mogelijk door te geven te worden aan de baliemedewerker of de assistente. De uit de in de vertraging van de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra behandelingskosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de patiënt. De patiënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Confident tandartsen  ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Confident tandartsen  legt op verzoek van de patiënt schriftelijk vast voor welke ingrepen van al dan niet ingrijpende aard deze toestemming heeft gegeven.

Reclames en klachten

Klachten omtrent declaraties dienen binnen acht dagen na declaratiedatum bij Confident tandartsen  schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de patiënt geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd. Het indienen van een klacht omtrent een declaratie schort de betalingstermijn en -verplichting niet op. Verrekening met tegenvorderingen is niet toegestaan. Hetzelfde geldt voor klachten ingediend bij de Klachtencommissie Tandheelkunde of enige andere instantie.
Wij willen in onze dienstverlening zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en verwachtingen van de patiënt Daarnaast doen wij er alles aan om uw privacy te waarborgen. Wij waarderen het zeer als u vragen en/of opmerkingen die ons daarbij kunnen helpen aan ons kenbaar maakt. Mocht u ondanks onze grootste zorg toch een klacht hebben, dan helpen wij u hier graag mee. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u voor alle vragen die u heeft over tandartsen en tandheelkundige behandelingen terecht bij www.allesoverhetgebit.nl. Daar vindt u ook de klachtenregeling van het KNMT waarbij wij zijn aangesloten.

Wij behouden ons het recht om patiënten op basis van onjuiste bejegening uit te schrijven als patiënt van Confident Tandartsen.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Confident tandartsen is beperkt tot het bedrag waarop de door Confident tandartsen afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Confident tandartsen  onder de verzekering. De patiënt kan deze polis desgewenst inzien op de praktijk van Confident tandartsen

Openingstijden

Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur.

 

Contactgegevens

Beiaard 16


4876 CL Etten-Leur


T 076 501 6052

Openingstijden

Ma t/m vr: 08.00 - 16.30 uur

Behandelingen op afspraak